Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777

Правила КІК

Правила КІК

Суть правил КІК полягає у тому, що відтепер прибуток іноземних компаній, які перебувають під юридичним або фактичним контролем фізичних та юридичних осіб – резидентів України, за певних умов може оподатковуватися в Україні.

ЩО ТАКЕ КІК?

Контрольованою іноземною компанією визнається іноземна юридична особа або утворення без статусу юридичної особи (зокрема, партнерство, траст, фонд). Наявність статусу юридичної особи визначається відповідно до законодавства держави реєстрації компанії. До утворень без статусу юридичної особи прирівнюються також організаційно-правові форми нерезидентів, які не сплачують корпоративний податок та/ або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, відповідно до Переліку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 року №480.

Хто може бути контролюючою особою?

Контролюючою особою є фізична або юридична особа – резидент України, яка є прямим або опосередкованим власником контрольованої іноземної компанії та здійснює юридичний або фактичний контроль над нею, тобто:

    (1) володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше 50% (юридичний контроль);

Частка в іноземній юридичній особі означає корпоративні права або будь-які інші аналогічні права, які надають право голосу у вищому органі управління КІК, право на отримання частини прибутку, право на отримання частини активів КІК у разі її ліквідації, тощо. При цьому, варто пам’ятати, що особа вважається власником частки в іноземній юридичній особі, як на підставі права власності, так і якщо право власності на відповідну частку юридично належить іншим особам, які діють в інтересах такої особи (трастова декларація, договір про номінальний сервіс).

    (2) володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 10%, за умови що декілька фізичних/юридичних осіб – резидентів України володіють частками у такій іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить більше 50% (юридичний контроль);

Якщо резидент України володіє або контролює частку в розмірі 25% і більше в КІК спільно з іншими резидентами, однак, ніхто з них не визнає себе контролюючою особою щодо такої частки, вважається, що всі зазначені особи визнаються контролюючими особами в рівних частках, навіть якщо частка кожного не досягає 25%.

    (3) здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою, тобто здійснює суттєвий вплив на рішення такої особи щодо укладення угод, розпорядження активами, припинення діяльності і т.д. (фактичний контроль).

Фактичний контроль полягає, серед іншого, у:

   • наданні обов’язкових до виконання вказівок органам управління КІК;
   • веденні перемовин щодо укладення та узгодження суттєвих умов правочинів КІК;
   • управлінні банківським рахунком КІК (здійснення операцій, можливість блокування операцій);
   • наявність довіреності від КІК на здійснення істотних правочинів від її імені на термін не менше 1 року;
   • зазначення особи в якості бенефіціара при відкритті рахунків КІК.

Закон передбачає, що резидент України не визнається контролюючою особою, якщо він володіє часткою у КІК через пряме або опосередковане володіння в іншій юридичній особі – резиденті України, яка визнається контролюючою особою для КІК. У такому випадку, зобов’язання щодо оподаткування прибутку КІК покладається на таку контролюючу особу.

Окрім цього, фізичні особи, які виконують посадові обов’язки директора відповідно до статутних документів юридичної особи, а також фахівці у галузі права, аудиту, бухгалтерського обліку, які діють на користь та в інтересах юридичної особи з дотриманням належних професійних стандартів, не визнаються контролюючими особами. Однак, якщо такі особи діють на користь та в інтересах фізичної особи, така фізична особа вважаться контролюючою особою для цілей правил КІК.

Винятки з правил КІК

Скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії не підлягає оподаткуванню, якщо між Україною та іноземною юрисдикцією місцезнаходження (реєстрації) КІК є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією та виконується будь-яка з таких умов:

 • контрольована іноземна компанія фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою (не менше 13%)
 • частка пасивних доходів КІК становить не більше 50%.

При цьому, якщо частка пасивних доходів контрольованої іноземної компанії становить більше 50%, такі доходи визнаються активними, за умови що КІК має достатній рівень економічної присутності (economic substance), тобто фактично виконує суттєві функції, несе ризики та використовує активи в операціях, а також має для цього необхідні матеріальні та людські ресурси (кваліфікований персонал, достатній власний капітал).

Скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії не підлягає оподаткуванню у будь-якому випадку, якщо:

    • загальний сукупний дохід усіх КІК однієї контролюючої особи з усіх джерел за даними фінансової звітності не перевищує еквівалент 2 мільйони євро на кінець звітного періоду;
    • КІК є публічною компанією, акції якої перебувають в обігу на визнаній фондовій біржі;
    • КІК є благодійною організацією, яка не розподіляє доходи на користь її засновників (учасників)

Якщо компанія підпадає під будь-який вище перелічений критерій та звільняється від оподаткування, контролююча особа звільняється від обов’язку розраховувати скоригований прибуток КІК, однак все одно зобов’язана декларувати наявність КІК.

Оподаткування прибутку КІК

Платник податку – резидент України, який визнається контролюючою особою щодо контрольованої іноземної компанії, зобов’язаний самостійно включити до загального оподатковуваного доходу частину скоригованого прибутку КІК пропорційно до своєї частки.

Скоригованим прибутком КІК вважається прибуток контрольованої іноземної компанії до оподаткування відповідно до даних її неконсолідованої фінансової звітності, складеної за звітний календарний рік, відповідно до стандартів бухгалтерського обліку та строків для підготовки такої звітності у відповідній іноземній юрисдикції, або відповідно до МСФЗ, якщо згідно із законодавством такої іноземної юрисдикції не передбачено обов’язку складання фінансової звітності.

Якщо КІК володіє часткою в українській юридичній особі, або в іншій іноземній юридичній особі, для якої КІК, в свою чергу, є контролюючою особою, скоригований прибуток КІК зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі в таких юридичних особах, та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, які виплачуються або підлягають виплаті на користь такої КІК.

Якщо контрольована іноземна компанія прямо або опосередковано отримує дохід через постійне представництво на території України, скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії підлягає коригуванню шляхом зменшення на суму прибутку, отриманого через таке постійне представництво.

Ставки податку

Фізичні особи – контролюючі особи КІК

    • 18% ПДФО + 1,5% військового збору на нерозподілений прибуток КІК;
    • 9% ПДФО + 1,5% військового збору на прибуток КІК, який розподіляється на користь фізичної особи у вигляді дивідендів, до подання звітності по КІК, або після подання звіту, але не пізніше закінчення другого календарного року, наступного за звітним;
    • 5% ПДФО + 1,5% військового збору на прибуток КІК, отриманий у вигляді дивідендів від юридичних осіб України – платників податку на прибуток.

Юридичні особи – контролюючі особи КІК

    • 18% податку на прибуток.

Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті з прибутку контрольованої іноземної компанії (як розподіленого, так і не розподіленого), зменшується на суму корпоративного податку або іншого аналогічного податку, що стягується згідно із законодавством іноземних держав, та фактично сплаченого контрольованою іноземною компанією.

Звітність

Одночасно із поданням декларації з податку на прибуток або декларації про майновий стан і доходи, контролюючі особи повинні подавати відповідний щорічний звіт про КІК, до якого також додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії. При цьому, у звіті необхідно зазначити структуру володіння часткою, перелік всіх операцій з пов’язаними особами та компаніями з низькоподаткових юрисдикцій, кількість співробітників, а також розрахувати скоригованих прибуток КІК.

Однак, якщо граничні строки підготовки фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання декларацій в Україні, такі копії фінансової звітності подаються з деклараціями за наступний звітний рік. У такому разі, у звіті про КІК зазначаються: (1) найменування компанії, її адреса, організаційно-правова форма, номери державної та податкової (за наявності) реєстрації, (2) розмір частки, якою володіє контролююча особа в КІК, та (3) структура володіння часткою в КІК у разі опосередкованого володіння такою часткою.

Контролююча особа також повинна протягом 60 днів повідомляти про будь-яке набуття (пряме та опосередковане) або відчуження частки в іноземній юридичній особі, а також про початок або припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою.

Штрафи

У разі порушення контролюючою особою правил КІК, передбачені наступні санкції:

 • 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи – неподання контролюючою особою звіту про КІК;
 • 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи за кожен календарний день неподання – несвоєчасне подання контролюючою особою звіту про КІК (але не більше 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи);
 • 3% суми доходу КІК або 25% скоригованого прибутку КІК за відповідний рік – не включення контролюючою особою до звіту про КІК відомостей щодо наявних КІК (але не більше 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи);
 • 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи – неповідомлення контролюючою особою контролюючого органу про набуття/ відчуження частки в іноземній юридичній особі, або про початок/ припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою;
 • 3% від суми доходу КІК, щодо яких не було подано документацію та/або копії первинних документів – неподання або подання не в повному обсязі контролюючою особою документації з трансфертного ціноутворення, інших копій первинних документів щодо КІК на запит контролюючого органу (але не більше 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи);
 • 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи за кожен календарний день неподання звіту – неподання звіту про КІК протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафів (але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи).

ВИСНОВКИ

Таким чином, необхідно проаналізувати структуру компаній на предмет відповідності критеріям контролюючої особи, і, відповідно, вибудувати стратегію в разі наявності контрольованих іноземних компаній. По-перше, Закон передбачає можливості для звільнення від фактичної сплати податку на нерозподілений прибуток КІК. Проте, підготовка звітності в цілому є досить складним, витратним і до того ж, ризиковим в розумінні конфіденційності та захисті даних, процесом. По-друге, Законом закріплена можливість ліквідувати КІК тимчасово без податкових наслідків в Україні, або визнати КІК податковим резидентом України, якщо місце ефективного управління знаходиться в Україні.

Замовити послугу

з нашими фахівцями

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777
Використовуйте формат name@mail.com
Тільки літери, цифри і пробіли (від 2 до 30 знаків)
Залишились питання?

Замовте професійну консультацiю

Тільки літери та пробіли (від 2 до 30 символів)
Введіть номер, приклад +380777777777