Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Порядок выдачи справки об уплате нерезидентом в Украине налога на прибыль (доход)

Порядок выдачи справки об уплате нерезидентом в Украине налога на прибыль (доход)

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

                             Н А К А З

                         03.09.2003  N 417

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      1 жовтня 2003 р.

                                      за N 885/8206

 

 

      Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки

 

     Відповідно до статті  14  Закону  України  «Про  міжнародні договори України» ( 3767-12 ),  з метою підтвердження факту сплати нерезидентом  в  Україні  податку  на прибуток (доходи) з джерелом його походження з України та керуючись статтею  8  Закону  України «Про державну   податкову   службу   в   Україні»   (   509-12   ) Н А К А З У Ю:

 

     1. Затвердити    Порядок   видачі   довідки   про   сплачений нерезидентом в  Україні  податок  на  прибуток  (доходи)  (далі  Порядок), що додається.

     2. Затвердити  форму  довідки  про  сплачений  нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), що додається.

     3. Начальнику управління міжнародних зв’язків Гладуну Ю.В.:

     3.1. Подати цей наказ до  Міністерства  юстиції  України  для державної реєстрації.

     3.2. Після  державної реєстрації цього наказу направити форму довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок  на  прибуток (доходи) до компетентних органів кожної з держав,  з якими Україна уклала міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування.

     4. Наказ  набирає  чинності  з  набранням  чинності   Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» ( 889-15 ).

     5. Директору    Департаменту    громадських    зв’язків    та масово-роз’яснювальної   роботи   Косарчуку   В.П.   та  головному редакторові журналу «Вісник податкової служби України» Кудрицькому Д.А.  довести цей наказ через засоби масової інформації до  відома платників податків.

     6. Начальнику  управління  справами Ніку В.О.  в десятиденний термін  після  державної  реєстрації   наказу   забезпечити   його тиражування  та  надсилання  державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

     7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Росоловського В.М.

 Голова                                                         Ю.Ф.Кравченко

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Державної податкової

                                      адміністрації України

                                      03.09.2003  N 417

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      1 жовтня 2003 р.

                                      за N 885/8206

 

                             ПОРЯДОК

       видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні

                   податок на прибуток (доходи)

 

     1. Цей  Порядок  визначає   процедуру   видачі   довідки   за затвердженою  формою  особі  (юридичній  або  фізичній),  яка не є резидентом та отримує доходи з джерелом їх походження з України.

     2. Довідка видається органом державної податкової  служби  за місцезнаходженням  (місцем  проживання)  резидента  або постійного представництва нерезидента,  що здійснює  на  користь  нерезидента будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України.

     3. Довідка  або обґрунтована відмова щодо її видачі видається на бланку органу державної податкової служби за підписом керівника органу державної податкової служби протягом 10-ти робочих днів від дати одержання письмового звернення нерезидента або  уповноваженої ним особи.

     4. Письмове   звернення   нерезидента   про  надання  довідки направляється до відповідного податкового органу безпосередньо або через особу, яка здійснює на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України,  або через  уповноважену  особу, яка повинна підтвердити свої повноваження уповноваженого.

     4.1. Звернення   має   бути   подане  українською  мовою  або іноземною мовою разом з офіційним перекладом на українську мову.

     4.2. Звернення обов’язково повинно містити таку інформацію:

     4.2.1. Відомості про нерезидента:

     повна назва іноземної юридичної особи або прізвище,  ім’я  та по батькові (за наявності) іноземної фізичної особи,  яка одержала дохід з  джерелом  його  походження  з  України  і  звертається  з

проханням про видачу довідки;

     ідентифікаційний код   (номер)   цієї   іноземної   юридичної (фізичної) особи в країні резиденції (за наявності);

     місцезнаходження офісу  (або  місце   проживання)   іноземної юридичної (фізичної) особи в країні резиденції.

     4.2.2. Відомості про джерело доходу:

     повна назва  (прізвище,  ім’я,  по  батькові)  резидента  або постійного представництва  нерезидента  (податкового  агента),  що здійснив  на  користь  нерезидента  виплату  доходів з джерелом їх походження з України;

     ідентифікаційний код  за  ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер з ДРФО   зазначеного   резидента   або   постійного   представництва нерезидента;

     місцезнаходження (місце проживання) вищезазначеного резидента або постійного представництва нерезидента;

     період, у якому виплачувався дохід;

     вид доходу;

     сума доходу;

     сума сплаченого в Україні податку.

     5. Джерелом  інформації  для  видачі довідки є дані звіту про виплачені доходи,  утримання та внесення  до  бюджету  податку  на доходи  нерезидентів  відповідно  до  Порядку  надання  звітів про утримання та внесення до бюджету податку на  доходи  нерезидентів, затвердженого наказом ДПА України від 16  січня  1998  року  N  28 ( z0056-98  ),  зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 30 січня 1998 року за N 56/2496 (у редакції наказу ДПА України від 29 березня 2002  року  N  140  (  z0391-02 ),  із змінами,  унесеними наказом ДПА України від 31 березня 2003 року N 147 (  z0294-03  ), надані  податковими  агентами  податкові  розрахунки  сум  доходу, нарахованого (сплаченого) на користь  нерезидентів,  а  також  сум утриманого  з  них  податку  або надані нерезидентом документи при самостійному нарахуванні і сплаті податку.

     6. За  рішенням  керівника органу державної податкової служби відповідальним   за   видачу   довідки   призначається   працівник підрозділу оподаткування юридичних (фізичних) осіб.

 Начальник Управління міжнародних зв’язків                                                     Ю.В.Гладун

                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Державної податкової

                                      адміністрації України

                                      03.09.2003  N 417

 

                            ДОВІДКА

           про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) (Certificate about withholding of tax in Ukraine)

      1. Орган  державної  податкової служби (the body of the State Tax Service) _____________________________________________________  (повна назва органу державної податкової служби) (full name of the body of the State Tax Service)      підтверджує факт  сплати  в  Україні  податку   на   прибуток (доходи) за період     (certifies that the tax on profits (income) has been paid  in Ukraine)(for the period) _________________________________________     у сумі (in the amount) ______________________________________                                     (сума цифрами і словами)                                     (in figures and letters)     що справляється* (levied*):

—————

     * потрібне відмітити (mark what is applicable)

 

     — згідно з  положеннями  Закону  України  «Про  оподаткування прибутку підприємств» (in accordance with provisions of the Law of Ukraine «On Enterprise Profit Tax»)

     — згідно  з положеннями Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» (in  accordance  with  provisions  of  the  Law  of Ukraine «On Income Tax on Individuals»)

     — відповідно до Угоди (Конвенції)  про  уникнення  подвійного оподаткування  (in  conformity  with the Double Taxation Agreement (Convention)) між Україною і (between Ukraine and)__________________________________________________________________                (назва країни) (name of the country)      за ставкою (at the rate of) _____ відсотків  (per  cent)  від прибутку  (доходу),  що  підлягає  оподаткуванню  (on  the taxable profits (income)) __________________________________________________________________________________________________________________ (вказуються вид і сума доходу)             (state the kind and the amount of income) __________________________________________________________________      (назва юридичної особи або прізвище,  ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи (нерезидента) згідно  з  документом,  що підтверджує  факт  реєстрації  в  країні  резиденції,  з  прибутку (доходів) якої сплачено податок) (name  of  the  legal  person  or surname and initials of the individual in accordance with document confirmed the registration in the state of  which  it  (he)  is  a resident whose profits (income) is taxed)

     2. Ідентифікаційний    код    (номер)   іноземної   юридичної (фізичної)   особи   в   країні    резиденції    (за    наявності) (Identification code (number),  if it is available, of the foreign legal person (individual) in the state  of  which  it  (he)  is  a resident) ________________________________________________________

     3. Місцезнаходження  офісу (або  місце  проживання) іноземної юридичної (фізичної) особи в країні резиденції  (location  of  the office (or address) foreign legal person (individual) in the state

of which it (he) is a resident)__________________________________________________________________

     4. Повна  назва  (прізвище,  ім’я  та  по батькові) резидента (податкового агента) або  постійного  представництва  нерезидента, який  утримав  податок  (full  name  (surname)  of the resident of Ukraine  (tax  agent)  or  the  permanent  establishment  of   the nonresident withheld the tax)__________________________________________________________________

     5. Ідентифікаційний  код   (номер)   резидента   (податкового агента)  або  постійного представництва нерезидента,  який утримав податок (Identification code (number) of the resident  of  Ukraine (tax  agent)  or  the  permanent  establishment of the nonresident withheld the tax)__________________________________________________________________

 М.П. (Stamp)

 

 Керівник органу державної

 податкової служби

 (Head of the body of

 the State Tax Service) ________________________________

 

 Начальник Управління

 міжнародних зв’язків                                                                          Ю.В.Гладун

 

( Текст взятo з сайта «Законодавство України» )

Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)
Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777